Đề án cải cách hành chính Đề án cải cách hành chính

Ngày 6/7/2018, UBND tỉnh có công văn số 6499/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh
Ngày 18/7/2017, Sở nội vụ ban hành Văn bản 890/SNV-CCHC đề nghị các cơ quan, đơn vị góp ý Dự thảo Kế hoạch khảo sát sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2017
Ngày 28/12/2016, Bộ Nội vụ ra Quyết định số 4361/QĐ-BNV Phê duyệt Đề án "Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Ngày 31/12/2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3276/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án thực hiện mô hình một cửa tập trung cấp tỉnh. Đây là 1 bước đột phá trong công tác cải cách hành chính của tỉnh, góp phần công khai, minh bạch và rút gọn thời gian xử lý công việc hồ sơ.
Chương trình tài liệu khung của các Bộ, ngành Trung ương chuyển giao cho địa phương theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 và Quyết định số 294/QĐ-BNV ngày 03/4/2012 của về việc phê duyệt kế hoạch đào tạo CBCC xã theo Đề án 1956 giai đoạn 2013-2015.
Ngày 03/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1294/QĐ-BNV về việc phê duyệt "Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương"
Ngày 14/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành quyết định số 1333/QĐ-BNV về phê duyệt Đề án Tăng cường đội ngũ công chức chuyên trách cải cách hành chính giai đoạn 2013 -2015
Ngày 28/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1383/QĐ-BNV về việc phê duyệt Đề án xây dựng phương pháp đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước
Ngày 14/12/2012, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 1332/QĐ-BNV về việc phê duyệt "Đề án Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyển cải cách hành chính giai đoạn 2013-2015"