GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Xã Bộ máy hành chính cấp Xã

Các xã thuộc Thành phố Vũng Tàu

1. Phường 1
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Vũ Bá Soan
-    Các phó Chủ tịch: ông Bùi Trung Tuyến,  ông Võ Thanh Mỹ   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
     Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991).
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 11.918 người, Diện tích tự nhiên 1,83 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ.
+ Địa chỉ UBND phường: số 94 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.3852545 ; số fax: 0643.852480
2. Phường 2
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Vũ Văn Hùng
-    Các phó Chủ tịch: ông Lê Thanh Phong,  bà Trần Thị Kim Loan   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
     Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991). Đến năm 2004 phường 2 được chia tách thành 2 đơn vị hành chính là phường 2 và phường Thắng Tam
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 11.599 người, Diện tích tự nhiên 1,92 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản.
+ Địa chỉ UBND phường: số 94 Trần Hưng Đạo, phường 1, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.3852662 ; số fax: 0643.525935
3. Phường 3
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Nguyễn Công Hùng
-    Các phó Chủ tịch: ông Trần Quang Tâm,  ông Trần Phú Châu   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành
     Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991).
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 18.916 người, Diện tích tự nhiên 0,9903 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản.
+ Địa chỉ UBND phường: số 161/8 Trương Công Định, phường 3, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.3852335 ; số fax: 0643.3531442
4. Phường 4
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Phạm Hồng Mạnh
-    Các phó Chủ tịch: ông Trần Minh Dũng,  bà Nguyễn Thị Mai Diễm   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991).
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 21.796 người, Diện tích tự nhiên 0,81 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 68 Trương Công Định, phường 4, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.385221 ; số fax: 0643.857491
5. Phường 5
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Đỗ Viết Thú
-    Các phó Chủ tịch: ông Nguyễn Thành Duy,  bà Trần Thị Bích Vân   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991).
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 18.569 người, Diện tích tự nhiên 3,874 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 526 Trần Phú, phường 5, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.3832114; số fax: 0643.832114
6. Phường 6
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Võ Văn Quyền
-    Các phó Chủ tịch: ông Lê Văn Sang,  ông Phạm Văn Ru   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991).
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 23.612 người, Diện tích tự nhiên 2,728 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 231 Lê Lợi, phường 6, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.3832544; số fax: 0643.563075
7. Phường 7
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: bà Đào Thị Tứ
-    Các phó Chủ tịch: ông Vũ Xuân Hóa,  bà Nguyễn Thị Nga   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991).
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 28.755 người, Diện tích tự nhiên 1,625 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 2 Trương Văn Bang, phường 7, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 064.6258005; số fax: 064.6258006
8. Phường 8
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Nguyễn Xuân Lâm
-    Các phó Chủ tịch: ông Phạm Văn Đễ,  bà Nguyễn Thị Ngọc Thủy   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991). Đến năm 2004 phường 8 được chia tách thành 2 đơn vị hành chính là phường 8 và phường Nguyễn An Ninh.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 21.509 người, Diện tích tự nhiên 1,877 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 137 Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.859358; số fax: 0643.580046
9. Phường 9
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Thủy
-    Các phó Chủ tịch: ông Vũ Xuân Hưng,  bà Lê Thị Hiệp   
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991). Đến năm 2003 phường 9 được chia tách thành 2 đơn vị hành chính là phường 9 và phường Thắng Nhất.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 10.896 người, Diện tích tự nhiên 3,926 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 473 Nguyễn An Ninh, phường 9, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.593426; số fax: 0643.593426
10. Phường 10
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Vũ Thanh Hà
-    Các phó Chủ tịch: bà Doãn Thị Thanh,    
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991). Đến năm 2004 phường 10 được chia tách thành 2 đơn vị hành chính là phường 10 và phường Rạch Dừa.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 11.418 người, Diện tích tự nhiên 4,144 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 4E-12/16 Trung tâm đô thị Chí Linh, phường 10, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.613037; số fax: 0643.613033
11. Phường 11
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Mai Ngọc Oanh
-    Các phó Chủ tịch: bà Phú Thị Ngân,  ông Bùi Trọng Quang  
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991). Đến năm 2002 phường 11 được chia tách thành 2 đơn vị hành chính là phường 11 và phường 12.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 15.560 người, Diện tích tự nhiên 10,201 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 1020 đường 30/4, phường 11, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.848300; số fax: 0643.848300
12. Phường 12
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: ông Vũ Đăng Khoa
-    Các phó Chủ tịch: bà Lê Thị Hường,  ông Huỳnh Tuấn Dũng  
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu thành lập trên cơ sở chia tách phường 11 thành phường 11 và phường 12, theo Nghị định 83/2002/NĐ-CP ngày 22/10/2002. Bộ máy chính quyền phường 12 bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 21/01/2003.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 18.442 người, Diện tích tự nhiên 36,869 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 7A Nguyễn Gia Thiều, phường 12, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.622566; số fax: 0643.622567
13. Phường Thắng Tam
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: bà Trương Thị Hường
-    Các phó Chủ tịch: ông Trần Bá Việt, ông Nguyễn Tấn Lực
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu thành lập trên cơ sở chia tách phường 2 thành phường 2 và phường Thắng Tam, theo Nghị định 212/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004. Bộ máy chính quyền phường Thắng Tam bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2005.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 14.411 người, Diện tích tự nhiên 2,464 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản.
+ Địa chỉ UBND phường: số 148 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.524300; số fax: 0643.524297
14. Phường Nguyễn An Ninh
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: bà Trương Thị Hường
-    Các phó Chủ tịch: ông Trần Bá Việt, ông Nguyễn Tấn Lực
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu thành lập trên cơ sở chia tách phường 8 thành phường 8 và phường Nguyễn An Ninh, theo Nghị định 212/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004. Bộ máy chính quyền phường Nguyễn An Ninh bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2005.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 10.633 người, Diện tích tự nhiên 4,48 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 21/9 Trần Bình Trọng, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.585684; số fax: 0643.585687
15. Phường Thắng Nhất
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: bà Trương Thị Hường
-    Các phó Chủ tịch: ông Trần Bá Việt, ông Nguyễn Tấn Lực
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu thành lập trên cơ sở chia tách phường 9 thành phường 9 và phường Thắng Nhất, theo Nghị định 152/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003. Bộ máy chính quyền phường Thắng Nhất bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 15/01/2004.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 22.766 người, Diện tích tự nhiên 8,595 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 01 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.848434; số fax: 0643.812393
16. Phường Rạch Dừa
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: bà Trương Thị Hường
-    Các phó Chủ tịch: ông Trần Bá Việt, ông Nguyễn Tấn Lực
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu thành lập trên cơ sở chia tách phường 10 thành phường 10 và phường Rạch Dừa, theo Nghị định 212/2004/NĐ-CP ngày 24/12/2004. Bộ máy chính quyền phường Rạnh Dừa bắt đầu đi vào hoạt động kể từ ngày 01/3/2005.
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 22.766 người, Diện tích tự nhiên 8,595 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Thương mại, dịch vụ du lịch, đánh bắt hải sản, công nghiệp - TTCN.
+ Địa chỉ UBND phường: số 01 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.848434; số fax: 0643.812393
17. Xã Long Sơn
+ Tổ chức bộ máy:
-    Chủ tịch: bà Trương Thị Hường
-    Các phó Chủ tịch: ông Trần Bá Việt, ông Nguyễn Tấn Lực
+ Giới thiệu sơ lược về lịch sử hình thành: Là đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Vũng Tàu hình thành cùng với sự ra đời của thành phố Vũng Tàu (từ tháng 11/1991).
+ Kinh tế - Xã hội
- Dân số 13.987 người, Diện tích tự nhiên 57,166 km2
- Các ngành kinh tế chủ yếu: Nông nghiệp, hải sản.
+ Địa chỉ UBND phường: Thôn 1, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.
+ Số điện thoại: 0643.844005; số fax: 0643.844110