GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Du lịch

- Địa chỉ liên hệ: Số 11 Trường chinh, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Điện thoại: (0254) 3386 888; Fax: (0254) 3570 888

- Email: info@bariavungtautourism.com.vn

- Website:  http://www.bariavungtautourism.com.vn/ 

- Lịch sử hình thành:

Ngày 4-8-2016, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về việc thành lập Sở Du lịch tỉnh BR-VT. 

Ngày 20-9-2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2576/QĐ-UBND về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch tỉnh.

- Vị trí, chức năng:

Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT. 

- Tổ chức bộ máy:

+ Giám đốc: Ông. Trịnh Hàng

+ Các Phòng Chuyên môn: