GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Nội vụ

- Địa chỉ liên hệ: Số 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064.3852151   - Fax: 064.3524725

- Email: sonoivu@baria-vungtau.gov.vn    - Website: sonoivu.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng:

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ, gồm: tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; tổ chức hội quần chúng, tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua-khen thưởng.

- Tổ chức bộ máy:

·  Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Trương Thanh Phong

+ Các Phó Giám đốc: Ông Sầm Văn Mão, Ông Võ Văn Nam.

·  Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng Sở

+ Thanh Tra Sở

+ Phòng Cải cách hành chính

+ Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác Thanh niên

+ Phòng Công chức Viên chức

+ Phòng Tổ chức biên chế và các Tổ chức Phi chính phủ

·  Đơn vị trực thuộc:

+ Ban Thi đua – Khen thưởng

+ Ban Tôn giáo

     + Chi cục Văn thư - Lưu trữ