GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh

      - Địa chỉ liên hệ: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số diện thoại: 064.3851737                       - Fax: 064.3852324

- Email: vpubnd@baria-vungtau.gov.vn     - Website:

- Vị trí, chức năng:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh là cơ quan ngang Sở, là bộ máy giúp việc của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu tổng hợp, giúp Ủy ban nhân dân tổ chức các hoạt động chung của Ủy ban nhân dân; tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo điều hành các hoạt động chung của bộ máy hành chính ở địa phương; bảo đảm cung cấp thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân và thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm các điều kiện vật chất kỹ thuật cho hoạt động của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

- Tổ chức bộ máy:

·  Ban lãnh đạo:

+ Chánh Văn phòng: 

+ Các Phó Chánh Văn phòng:
                   Ông Huỳnh Đức Dũng
                   Ông Trần Hữu Phúc
                   Ông Phan Ngọc Được

·  Các Phòng chuyên môn:

+ Phòng Hành chính - Tổ chức

+ Phòng Quản trị - Lễ tân

+ Phòng Nghiên cứu tổng hợp

+ Phòng Pháp chế

·  Đơn vị trực thuộc:

+ Trung tâm Công báo – Tin học