GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Tư Pháp

- Địa chỉ liên hệ: 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số diện thoại: 064.3856252    - Fax: 064.3856252

- Email: sotp@baria-vungtau.gov.vn  

- Website: http://sotp.baria-vungtau.gov.vn   

- Vị trí, chức năng: Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; công chứng, chứng thực; nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài; trọng tài thương mại; hộ tịch; quốc tịch; lý lịch tự pháp; luật sư; tư vấn pháp luật; trợ giúp pháp lý; giám định tư pháp; hoà giải ở cơ sở; bán đấu giá tài sản và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức bộ máy:

·  Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Hồ Văn Hùng

+ Các Phó Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn An, Ông Lê Thế Thời, Phạm Hồng Phúc

·  Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Xây dựng và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật

+ Phòng Kiểm tra và Theo dõi thi hành văn bản quy phạm pháp luật

+ Phòng Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

+ Phòng Hành chính tư pháp

+ Phòng Bổ trợ tư pháp

+ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

·  Đơn vị trực thuộc:

+ Phòng Công chứng số 1

+ Phòng Công chứng số 2

+ Phòng Công chứng số 3

+ Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản

      + Trung tâm trợ giúp Pháp lý Nhà nước