GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Địa chỉ liên hệ: 198 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số diện thoại: 064.3852401  -  Fax: 064.3859080

- Email: sokhdt@baria-vungtau.gov.vn  

- Website: http://sokhdt.baria-vungtau.gov.vn   

- Vị trí, chức năng: Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư, bao gồm các lĩnh vực: tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

- Tổ chức bộ máy:

·  Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Nguyễn Phước Lễ

+ Các Phó Giám đốc:  Ông Nguyễn Đình Trung, Ông Lê Hoàng Hải, Ông Nguyễn Văn Đặng

·  Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng Sở

+ Thanh Tra Sở

+ Phòng Tổng hợp

+ Phòng Đầu tư phát triển kinh tế

+ Phòng Kế hoạch phát triển các ngành Văn hoá – Xã hội và Đào tạo

+ Phòng Phát triển doanh nghiệp

+ Phòng Đăng ký kinh doanh

+ Phòng Quản lý giám sát đầu tư XDCB

·  Đơn vị trực thuộc:

      + Trung tâm Nghiên cứu phát triển và dịch vụ hổ trợ doanh nghiệp 

LÊ HOÀNG HẢI