GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Tài chính

     - Địa chỉ liên hệ: 11 Trường Chinh, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064.3852328   -  Fax: 064.3850162

- Email:

- Website:

- Vị trí, chức năng: Sở Tài chính là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài chính; ngân sách nhà nước; thuế, phí, lệ phí và thu khác của ngân sách nhà nước; các quỹ tài chính nhà nước; đầu tư tài chính; tài chính doanh nghiệp; kế toán; kiểm toán độc lập; giá cả và hoạt động dịch vụ tài chính tại địa phương theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Lê Ngọc Khánh

+ Các Phó Giám đốc:  Ông Lê Hà Hải, Ông Ngô Phước Thành, Ông Nguyễn Dương Hùng

·        Các phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Ngân sách

+ Phòng Hành chính Văn xã

+ Phòng Giá – Công sản

+ Phòng Đầu tư

      + Phòng Tài chính Doanh Nghiệp