GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

      - Địa chỉ liên hệ: Số 09 Huỳnh Ngọc Hay, Tp.Bà Rịa

- Số điện thoại: 064.3829891  - Fax: 064.3731193

- Email:

- Website:

- Vị trí, chức năng: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt, bão; an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối trong quá trình sản xuất đến khi đưa ra thị trường.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Trần Văn Cường

+ Các Phó Giám đốc: Ông Huỳnh Sơn Thái, Bà Phạm Thị Thúy Yến

·         Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng Sở

+ Phòng Kế hoạch - Tài chính

+ Phòng Tổ chức cán bộ

+ Phòng quản lý Nông nghiệp

+ Phòng quản lý Thủy sản

+ Phòng Khoa học công nghệ và Môi trường.

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Chi cục bảo vệ thực vật

+ Thanh tra Sở

+ Chi cục thú y

+ Chi cục Phát triển nông thôn

+ Chi cục Kiểm lâm

+ Chi cục khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản

+ Chi cục quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản

+ Chi cục Nuôi trồng thủy sản

+ Trung tâm nước Sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn

+ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư

+ Trung tâm Quản lý khai thác công trình thủy lợi

+ Ban Quản lý rừng phòng hộ

+ Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bình châu - Phước Bửu

+ Ban quản lý Cảng cá Lộc An