GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Tài nguyên và Môi trường

- Địa chỉ liên hệ: 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3857876   -   Fax: 064. 3857876

- Email:sotnmt@baria-vungtau.gov.vn

- Website:

- Vị trí, chức năng: Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; địa chất; môi trường; khí tượng thuỷ văn; đo đạc và bản đồ; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về biển, đảo.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: 

+ Các Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Hữu Lợi, Ông Phan Văn Mạnh

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Tài nguyên – Khoáng sản

+ Phòng Tài nguyên nước và Khí tượng thủy văn

·        Đơn vị trực thuộc:

         + Trung tâm Công nghệ Thông tin.
         + Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
         + Trung tâm Phát triển quỹ đất.
         + Trung tâm Quan trắc và Phân tích Môi trường.
         + Công ty Môi trường.
         + Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.
         + Chi cục Bảo vệ Môi trường.
         + Chi cục Quản lý Đất đai.
         + Chi cục Biển và Hải đảo.