GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

 - Địa chỉ liên hệ: 198 Bạch Đằng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3512223     -   Fax: 064. 3512224

- Email:sotttt@baria-vungtau.gov.vn

- Website:

- Vị trí, chức năng: Sở Thông tin Truyền thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng quản lý nhà nước về: báo chí; xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền dẫn phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh và truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Nguyễn Văn Trừ

+ Các Phó Giám đốc: Ông Lê Văn Lâm, Ông Hoàng Văn Định, Ông Trương Hữu Chiến

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Phòng Bưu chính Viễn thông

+ Phòng Công nghệ thông tin

+ Phòng báo chí và xuất bản

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Trung tâm Công nghệ và Thông tin