GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Địa chỉ liên hệ: 11 Trường Chinh, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3852205   -  Fax: 064. 3540705

- Email:soldtbxh-bariavungtau@chinhphu.vn

- Website:http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội;  phòng, chống tệ nạn xã hội (gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội); bình đẳng giới; tiếp nhận chức năng và tổ chức về bảo vệ và chăm sóc trẻ em từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em;

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Bà Lê Thị Trang Đài

+ Các Phó Giám đốc:  Ông Nguyễn Văn Phương, Ông Nguyễn Duy Hồng, Ông Trần Quốc Khánh

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng Sở

+ Thanh tra Sở

+ Phòng Tổ chức cán bộ

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Phòng Chính sách lao động việc làm

+ Phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

+ Phòng Người có công

+ Phòng Bảo trợ xã hội

+ Phòng Dạy nghề

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội

      + Trung tâm Giới thiệu việc làm

      + Trung tâm Giáo dục lao động và Dạy nghề

      + Trung tâm Xã hội

      + Trung tâm Nuôi dưỡng người già neo đơn

      + Trung tâm Bảo trợ trẻ em Vũng Tàu

      + Nhà Điều dưỡng người có công cách mạng các tỉnh Nam bộ

      + Trung tâm Bảo trợ cô nhi khuyết tật