GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Văn hóa và Thể thao

- Địa chỉ liên hệ: 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3852299    -  Fax: 064. 3510628

- Email:sovhttdl@baria-vungtau.gov.vn

- Website:

- Vị trí, chức năng: Sở Văn hoá và Thể thao là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hóa; thể dục, thể thao ; gia đình; quảng cáo (trừ quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm)

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Hồ Văn Lợi

+ Các Phó Giám đốc: Ông Trịnh Đình Thân, Ông Phan Thanh Sang

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Kế hoạch tài chính

+ Phòng Tổ chức cán bộ

+ Phòng di sản văn hoá

+ Phòng Nghiệp vụ văn hoá

+ Phòng Nghiệp vụ Thể dục - Thể thao

+ Phòng Xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình

+ Phòng Thể thao thành tích cao và thi đấu

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Đoàn ca múa nhạc

+ Bảo tàng tỉnh

+ Thư viện tỉnh

+ Bảo tàng Côn Đảo

+ Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng

+ Trung tâm Thể dục thể thao