GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Khoa học và Công nghệ

- Địa chỉ liên hệ: Cụm B3, TT Hành chính - Chính trị tỉnh

- Số điện thoại: 064. 3852484  - Fax: 064. 3853557

- Email: Sokhcn-bariavungtau@chinhphu.vn

- Website:http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/

- Vị trí, chức năng: Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khoa học và công nghệ, phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị, phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân. 

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Giám đốc: Ông Mai Thanh Quang

+ Các Phó Giám đốc: Ông Vương Quang Cần, Nguyễn Kim Trường

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng

+ Thanh tra

+ Phòng Kế hoạch – Tài chính

+ Phòng Quản lý Khoa học và công nghệ cơ sở

+ Phòng Quản lý Công nghệ và An toàn bức xạ

Phòng Quản lý Khoa học

 

·        Đơn vị trực thuộc:

+ Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

+ Trung tâm Tin học và Thông tin khoa học công nghệ

      + Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ