GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Thanh tra tỉnh

- Địa chỉ liên hệ: 11 Trường Chinh, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3727801     -     Fax: 064. 3727802

- Email:vanphongthanhtratinhbrvt@gmail.com

- Website:http://thanhtra.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng: Thanh tra tỉnh là cơ quan ngang sở, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra và phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

   + Chánh Thanh tra tỉnh: Ông Quách Hữu Phước

   + Các Phó Chánh Thanh tra: Ông Trần Văn Mạnh , Ông Nguyễn Huỳnh Đức

·        Các Phòng chuyên môn:

   + Văn phòng

   + Phòng nghiệp vụ 1

   + Phòng nghiệp vụ 2

   + Phòng nghiệp vụ 3

   + Phòng nghiệp vụ 4

   + Phòng nghiệp vụ 5

   + Phòng tiếp công dân và xử lý đơn thư