GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Sở Ngoại vụ

- Địa chỉ liên hệ: 01 Phạm Văn Đồng, Phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 3856120    -    Fax: 064. 3856594

- Email: ngoaivu@dofabrvt.gov.vn

- Website:http://dofabrvt.gov.vn

- Vị trí, chức năng: Sở Ngoại vụ là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng  tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác ngoại vụ theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

   + Giám đốc: 

   + Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Tân Tiến.

·        Các Phòng chuyên môn:

   + Văn phòng

   + Thanh tra

   + Phòng Lãnh sự

   + Phòng Lễ tân và Hợp tác quốc tế

   + Phòng Công tác người Việt Nam ở nước ngoài

·        Đơn vị trực thuộc:

   + Trung tâm Thông tin đối ngoại tỉnh

    + Quỹ hỗ trợ của người nước ngoài và người việt nam ở nước ngoài dành cho trẻ e mồ côi  và người khuyết tật