GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Ban Quản lý các Khu công nghiệp

- Địa chỉ liên hệ: Số 198  Bạch đằng, Phường Phước Trung, Thành phố Bà Rịa

- Số điện thoại: 064. 381 6640  -   Fax: 064. 3858531

- Email:

- Website:http://banqlkcn.baria-vungtau.gov.vn

- Vị trí, chức năng: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu (sau đây gọi tắt là Ban Quản lý các KCN) là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân Bà Rịa –Vũng Tàu thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu chế xuất (sau đây gọi tắt là KCN) trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và địch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

+ Trưởng Ban: Ông Nguyễn Minh Triết

·        Các Phòng chuyên môn:

+ Văn phòng 

+ Thanh tra

+ Phòng Quản lý lao động

+ Phòng quản lý và xúc tiến đầu tư  

+ Phòng Quản lý doanh nghiệp.

    Đơn vị trực thuộc

 + Công ty Đầu tư và khai thác hạ tầng KCN Đông Xuyên và Phú Mỹ 1.