GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Tỉnh Bộ máy hành chính cấp Tỉnh

Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo

- Địa chỉ liên hệ: Số 4 Nguyễn Chí Thanh, phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu

- Số điện thoại:     064. 3525902    -       Fax: 064. 3525904

- Email:

- Website:

- Vị trí, chức năng: Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội huyện Côn Đảo theo quyết định số 264/2005/QĐ-TTg ngày 25/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức bộ máy:

·        Ban lãnh đạo:

        + Trưởng Ban: Ông Nguyễn Thành Long

        + Các Phó Trưởng Ban: Lê Văn Vận

·        Các Phòng chuyên môn:

        + Văn phòng 

        + Phòng Quy hoạch Phát triển

        + Phòng Xúc tiến đầu tư