GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Huyện Bộ máy hành chính cấp Huyện

2. Thành phố Bà Rịa

 

·        Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, kinh tế xã hội

·        Bộ máy hành chính

-         Trụ sở UBND thành phố: Đường 27/4, phường Phước Hiệp, TP Bà Rịa

-         Số điện thoại liên hệ: 064. 3828514     -    Fax: 064. 3828514

-         Email:

-         Website:

-          Lãnh đạo UBND thành phố 

+ Chủ tịch: ông Nguyễn Văn Hoàng

+ Các Phó Chủ tịch:  Ông Trần Vinh Quang, Ông Nguyễn Văn Tài

-  Các cơ quan chuyên môn:

+ Văn phòng HĐND & UBND

+ Phòng Nội vụ

+ Phòng Tư pháp

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Y tế

+ Thanh tra

+ Phòng Kinh tế

+ Phòng Quản lý đô thị

-  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Trung tâm Văn hoá Thông tin - thể thao TP Bà Rịa

+ Ban Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng

+ Đài truyền thanh thành phố

+ Ban Quản lý chợ Bà Rịa

+ Văn phòng Đăng ký QSDĐ TP Bà Rịa