GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Huyện Bộ máy hành chính cấp Huyện

3. Huyện Châu Đức

·        Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, kinh tế xã hội

·        Bộ máy hành chính

-         Trụ sở UBND huyện: 70 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao

-         Số điện thoại liên hệ: 064. 3883158                        Fax: 064. 3883158

-         Email:

-         Website:

-          Lãnh đạo UBND huyện

+ Chủ tịch:  Ông Nguyễn Công Vinh

+ Các Phó Chủ tịch: Ông Hồ Thúc Tiên, Ông Lê Tình, Ông Nguyễn Tấn Bản

-  Các cơ quan chuyên môn:

+ Văn phòng UBND

+ Phòng Nội vụ

+ Phòng Tư pháp

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Y tế

+ Thanh tra

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Phòng Công thương

-  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện Châu Đức

+ Ban Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng

+ Đài truyền thanh huyện Châu Đức

+ Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Châu Đức

+ Thư viện huyện Châu Đức

+ Ban quản lý chợ Ngãi giao

+ Ban quản lý chợ Kim long