GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Huyện Bộ máy hành chính cấp Huyện

4. Huyện Đất Đỏ

 

·        Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, kinh tế xã hội

·        Bộ máy hành chính

-         Trụ sở UBND huyện: Thị trấn Đất Đỏ

-         Số điện thoại liên hệ: 064. 3688285                      Fax: 064. 3688245

-         Email:

-         Website:

-          Lãnh đạo UBND huyện

+ Chủ tịch:  Ông Tạ Văn Bửu

+ Các Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Lợi

-  Các cơ quan chuyên môn:

+ Văn phòng UBND

+ Phòng Nội vụ

+ Phòng Tư pháp

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Y tế

+ Thanh tra

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Phòng Công thương

-  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Ban Quản lý các khu du lịch huyện Đất Đỏ

+ Trung tâm Văn hoá Thông tin - Thể thao huyện Đất Đỏ

+ Ban Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng

 + Đài truyền thanh huyện

 + Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Đất Đỏ

 + Đội quản lý cảng cá huyện Đất Đỏ

 + Ban quản lý công trình đo thị huyện Đất Đỏ

 + Ban quản lý chợ Phước hải

 + Ban quản lý chợ Đất đỏ

       + Ban quản lý dự án Đất đỏ