GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Huyện Bộ máy hành chính cấp Huyện

6. Huyện Tân Thành

 

·        Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, kinh tế xã hội

·        Bộ máy hành chính

-         Trụ sở UBND huyện: QL51, thị trấn Phú Mỹ

-         Số điện thoại liên hệ: 064. 3876955     -    Fax: 064. 3876955

-         Email:

-         Website:

-          Lãnh đạo UBND huyện

+ Chủ tịch: Ông 

+ Các Phó Chủ tịch: Ông Dương Văn Lộc, Ông Huỳnh Văn Danh, Ông Nguyễn Văn Tín

-  Các cơ quan chuyên môn:

+ Văn phòng HĐND & UBND

+ Phòng Nội vụ

+ Phòng Tư pháp

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Y tế

+ Thanh tra

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Phòng Công thương

-  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Trung tâm Văn hoá thông tin - Thể thao huyện Tân Thành

+ Văn phòng Đăng ký QSDĐ huyện Tân Thành

+ Ban Bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng huyện Tân Thành

+ Đài truyền thanh huyện Tân Thành

+ Ban Quản lý chợ Mỹ Xuân

+ Ban Quản lý chợ Lam Sơn

+ Ban Quản lý chợ Ông Trịnh

+ Ban Quản lý chợ Hắc Dịch

+ Ban Quản lý chợ Sông Xoài

+ Ban Quản lý chợ Tóc Tiên

+ Ban Quản lý chợ Châu Pha

+ Ban Quản lý chợ Chu Hải