GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU

Bộ máy hành chính cấp Huyện Bộ máy hành chính cấp Huyện

8. Huyện Xuyên Mộc

·        Giới thiệu chung về lịch sử hình thành, vị trí địa lý, kinh tế xã hội

·        Bộ máy hành chính

-         Trụ sở UBND huyện: QL 55, thị trấn Phước Bửu

-         Số điện thoại liên hệ: 064. 3771667                   Fax: 064. 3874165

-         Email:

-         Website:

-          Lãnh đạo UBND huyện

+ Chủ tịch: Ông Đặng Thanh Minh

+ Các Phó Chủ tịch: Ông Huỳnh Bách Tiến, Ông Tạ Quốc Trung

-  Các cơ quan chuyên môn:

+ Văn phòng HĐND & UBND

+ Phòng Nội vụ

+ Phòng Tư pháp

+ Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường

+ Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội

+ Phòng Văn hóa và Thông tin

+ Phòng Giáo dục và Đào tạo

+ Phòng Y tế

+ Thanh tra

+ Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

+ Phòng Công thương

-  Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

+ Ban quản lý các khu du lịch huyện Xuyên Mộc

+ Trung tâm văn hoá thông tin - thể thao huyện Xuyên Mộc

+ Ban bồi thường hỗ trợ và tái định cư

+ Đài truyền thanh huyện

+ Văn phòng đăng ký QSĐD huyện Xuyên Mộc

+ Ban quản lý bến xe huyện Xuyên Mộc

+ Công ty công trình đô thị

+ Ban quản lý thị trấn Phước Bửu