Báo cáo, thống kê Báo cáo, thống kê

Báo cáo các số liệu về công tác cán bộ nữ
Ngày 21/04/2014, Bộ Nội vụ có công văn số 1315/BNV-TH về việc báo cáo các số liệu về công tác cán bộ nữ

File đính kèm: Công văn 1315/BNV-TH; các biểu mẫu thống kê