Thông tin cải cách hành chính Thông tin cải cách hành chính

Tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2013 trên địa bàn tỉnh
Năm 2013, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện và xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính. Do đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đã tập trung, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp, công bố, công khai thủ tục hành chính, rà soát đơn giản hóa TTHC, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Trong năm, UBND tỉnh đã ban hành 60 Quyết định công bố TTHC từ cấp tỉnh đến cấp xã. Trong đó, công bố mới 236 thủ tục, sửa đổi bổ sung 415 thủ tục, thay thế 58 thủ tục, bãi bỏ 179 thủ tục. Các Quyết định công bố TTHC đã được Sở Tư pháp kịp thời cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Cục kiểm soát thủ tục hành chính. Hiện nay, toàn tỉnh có 1.571 thủ tục hành chính áp dụng tại 03 cấp: cấp tỉnh 1239 thủ tục, cấp huyện 212 thủ tục và cấp xã 120 thủ tục.

Công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính cũng được các cấp, các ngành quan tâm với nhiều hình thức như: Công khai số điện thoại, địa chỉ hộp thư điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trên trang thông tin điện tử của các đơn vị, địa phương… Hầu hết các phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, phản ánh việc chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai, chậm công bố, cập nhật thủ tục hành chính theo văn bản mới đã có hiệu lực thi hành... các phản ánh này được các cơ quan xử lý kịp thời cho người dân.

Nhằm đem lại những lợi ích thiết thực, hiệu quả cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. UBND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kiểm tra việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị địa phương và rà soát công bố các TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền của 03 cấp chính quyền theo đúng quy định./.

Trần Thị Kim Linh – Phòng CCHC