Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

Hội nghị giao ban ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2013
Ngày 25 tháng 7 năm 2013 và ngày 15 tháng 8 năm 2013, Sở Nội vụ phối hợp với các huyện, thành phố, Sở ngành tổ chức Hội nghị giao ban Ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Hội nghị có sự tham gia của Lãnh đạo Sở Nội vụ, Lãnh đạo các Phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; Lãnh đạo Phòng Nội vụ các huyện, thành phố và Lãnh đạo Văn phòng, Phòng Tổ chức cán bộ các Sở ngành. 
 
      Tại Hội nghị, Sở Nội vụ đã có báo cáo tóm tắt và đánh giá tình hình triển khai thực hiện công tác Ngành Nội vụ 6 tháng đầu năm 2013. Trong 6 tháng đầu năm 2013, Ngành đã cơ bản triển khai thực hiện hoàn thành kịp thời một số công tác trọng tâm như trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên 2013-2015; Giải quyết chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Kịp thời hướng dẫn một số nội dung liên quan đến quy trình tuyển dụng công chức theo phân cấp tại Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND và tổ chức hội nghị triển khai thực hiện. Tổ chức kiểm tra việc tuyển dụng viên chức tại một số đơn vị sự nghiệp để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện việc tuyển dụng tại đơn vị. Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch và triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC tại sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tại tỉnh. Tham mưu Quyết định về điều chỉnh mức phụ cấp cho CBCC làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp. Thống  nhất với các cơ quan có liên quan triển khai lấy ý kiến người dân bằng máy điện tử tại Bệnh viện và Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh. Duy trì và ổn định công tác quản lý nhà nước về Tôn giáo trên địa bàn tỉnh…Những kết quả công tác đã đạt được trong thời gian qua của toàn Ngành thể hiện sự tiến bộ, chủ động hơn trong tham mưu đề xuất trong tất cả các lĩnh vực của ngành nội vụ. 
        Bên cạnh những kết quả đạt được, cũng còn một số tồn tại trong quá trình triển khai một số công tác lớn chưa kịp tiến độ và đảm bảo chất lượng so với quy định, từ đó cũng phần nào gặp khó khăn trong việc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Mặt khác, việc triển khai thực hiện Thông tư số 14/2013/TT-BNV và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp ở một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng, do có nhiều điểm mới, khó hiểu, phức tạp. 
        Tại Hội nghị giao ban, Ngành đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm, trong đó có nhiệm vụ cần thiết phải tập huấn triển khai ngay đó là xác định vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BNV và Nghị định số 41/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 36/2013/NĐ-CP. Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện Bộ chỉ số cải cách hành chính tại sở, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch UBND tỉnh đã phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch cải cách chế độ công chức, công vụ của tỉnh từ nay đến năm 2015.
Kèm theo file: 
 
Nguyễn Thị Huệ - Văn phòng Sở