Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TRỰC TIẾP CHẤM ĐIỂM BỘ CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI MỘT SỐ SỞ, BAN, NGÀNH 11/09/2014 10:00
Thực hiện Quyết định số 59/QĐ-UBND ngày 09/01/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai, xác định chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính năm 2013 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Sở Nội vụ đã triển khai tới các cơ quan, đơn vị, địa phương để tự chấm điểm và báo cáo về Sở Nội vụ theo quy định.

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TỔNG QUAN VỀ CÔNG CHỨC VÀ MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC CỦA NHẬT BẢN 12/08/2014 14:00
Nhật Bản được xem là một trong những quốc gia có hệ thống tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Chế độ công chức của Nhật Bản được hình thành khá sớm, là sự kế thừa và phát triển của chế độ quan chức trong chế độ phục tùng Thiên Hoàng tuyệt đối. Là sự chuyển đổi từ người phục vụ Thiên Hoàng đến phục vụ toàn dân; đẩy mạnh và phát huy cơ chế giám sát dân chủ và hạn chế quyền hạn của công chức để đảm bảo nguyên tắc phục vụ toàn dân chứ không phải phục vụ một bộ phận phận người dân.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 46387
Số người đang truy cập: 3