Bộ máy hành chính Bộ máy hành chính

Tin trong tỉnh Tin trong tỉnh

NĂM 2015 CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG CỦA TỈNH TỈNH BÀ RỊA –VŨNG TÀU CÓ KHỞI SẮC... 24/11/2015 15:00
Các cơ quan, đơn vị, địa phương khi thực hiện các cơ chế tự chủ đều ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quy chế quản lý tài sản công đáp ứng yêu cầu theo quy định, làm cơ sở để thực hiện và tạo sự giám sát, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THÔNG TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính tạo điều kiện... 27/11/2015 16:00
Công tác cải cách hành chính trong những năm qua của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những kết quả tích cực trên tất cả các nội dung của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước, trong đó có công tác cải cách thủ tục hành chính

KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH KINH NGHIỆM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

MÔ HÌNH HAY TRONG THI TUYỂN CÔNG CHỨC 13/11/2014 16:00
Để có được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ đức, đủ tài phục vụ cho sự nghiệp cách mạng hiện nay thì yêu cầu đòi hỏi phải thực hiện tốt ngay từ đầu công tác tuyển dụng với những hình thức, tiêu chí đề ra làm sao vừa đảm bảo được sự khách quan, sát với yêu cầu công tác ở vị trí hiện tại, đồng thời có định hướng khả năng đáp ứng của họ trong tương lai.

Văn Bản Mới Văn Bản Mới

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Tổng số lượt truy cập: 289950
Số người đang truy cập: 2